Haapajärven Invalidit Ry

Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistysten säännöt

Käsitelty liittovaltuuston kokouksessa 20–21.11.2015. Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.12.2015. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Haapajärven Invalidit ry ja sen kotipaikka on Haapajärvi. Yhdistyksen toiminta-alueena on Haapajärvi. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. Toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1. Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen keinoin omalla toiminta-alueellaan. 2. Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla. 3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta. 4. Järjestää juhla., tiedotus., sekä muista vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta, sekä muuta alan materiaalia. 5. Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa. 6. Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja kilpaurheilutoimintaa. 7. Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai muun tuen avulla. 8. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja. 9. Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden yhteiskumppaneiden kanssa. 10. Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa, vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluja, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä. JÄSENET Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisena jäsenenä voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota nykyisestä yhdistyksestään. Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tuke a edistää yhdistyksen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä, ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on esitettäväyhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta, sekä tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto. 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta. 4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten. 6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle. 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenteri vuodeksi vuorovuosin. Puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä. 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle. 5. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- ja toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi (1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat. 7. Vahvistetaan varsinaisen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 8. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä, yhdistyksen jäsenkirjeessä tai muussa yhdistyksen toimialueen lehdessä. 9. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
YHDISTYKSEN HALLITUS Hallituksen kokoonpano Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varanpuheenjohtajan toimikausi on voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa. Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti. 2. Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi 3. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. 4. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset. 5. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 6. Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 7. Laatia syyskokouksella toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. 8. Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella ja antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista. 9. Hyväksyä jäsenet. 10. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen täydellinen nimi syntymäaika kotipaikka ja postiosoite ulkomaalaisesta kansalaisuus 1. Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle. 2. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot. 3. Edustaa yhdistystä. 4. Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut. 2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen. Hän, joka on erotettu, voi valittaa jallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valtius tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen nimeämän henkilön kanssa. Kunniajäsenyys Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Yhdistyksen sääntöjen muutos Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä. Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenten vahingoksi, vaan saavutetun jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen purkautuminen Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen purkautumisessa on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle. VOIMAANTULOSÄÄNTÖ Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.
- - - -