© Haapajärven Invalidit Ry - Tekninen toteutus LOGODIILI
Haapajärven Invalidit Ry

Käsitelty liittovaltuuston kokouksessa 20–21.11.2015.

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.12.2015.

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA:

Yhdistyksen nimi on Haapajärven Invalidit ry ja sen kotipaikka on Haapajärvi. Yhdistyksen

toiminta-alueena on Haapajärvi.

TOIMINNAN TARKOITUS:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten

mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän

oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

TOIMINTAMUODOT:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.

Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia

ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen

keinoin omalla toiminta-alueellaan.

2.

Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla.

3.

Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta.

4.

Järjestää juhla., tiedotus., sekä muista vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten

henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta, sekä muuta alan materiaalia.

5.

Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä

osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa.

6.

Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja

kilpaurheilutoimintaa.

7.

Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai muun

tuen avulla.

8.

Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja.

9.

Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden

yhteiskumppaneiden kanssa.

10.

Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla vastaanottamalla

avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja

ravitsemistoimintaa, vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta

sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluja, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä

hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.

JÄSENET:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen

henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja

säännöt. Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen

kokouksessa.

Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisena

jäsenenä voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen.

Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota nykyisestä yhdistyksestään.

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan

hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea

edistää yhdistyksen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET:

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun

mennessä, ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen

tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen

niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava

kokouskutsussa. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen

tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä, ilmoitettua asiaa

varten, kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen

pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi

vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä

tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Kokouksen päätökseksi

tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat

valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä

puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa. Yhdistyksen varsinaiset kokouksetAsia, joka halutaan

saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on esitettäväyhdistyksen

hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.

Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta, sekä tilin-

tai toiminnantarkastajien lausunto.

2.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

edelliseltä kalenterivuodelta.

4.

Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

5.

Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

6.

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ annetuista äänistä huomioon

ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.

Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä

seuraavalle kalenterivuodelle.

2.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenteri vuodeksi

vuorovuosin. Puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä.

3.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

4.

Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenteri-vuodelle.

5.

Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- ja toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi (1-2)

varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia

myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,

varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

6.

Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

7.

Vahvistetaan varsinaisen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle

kalenterivuodelle.

8.

Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä, yhdistyksen

jäsenkirjeessä tai muussa yhdistyksen toimialueen lehdessä.

9.

Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.Käsitellään muut

asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon

ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS:

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen

jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava

fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri

vuosina. Varanpuheenjohtajan toimikausi on voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen

jälkeen kaksi kalenterivuotta. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi

estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt,

hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos

vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei

vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista

äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee

asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT:

1.

Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti.

2.

Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi

3.

Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

4.

Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen

käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja

päätökset.

5.

Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla

tavalla järjestetty.

6.

Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai

toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

7.

Laatia syyskokouksella toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

8.

Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella ja antaa

lausunnot niissä esitettävistä asioista.

9.

Hyväksyä jäsenet.

10.

Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenentäydellinen

nimisyntymäaikakotipaikka ja postiosoite sekä ulkomaalaisesta kansalaisuus

11.

Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä

hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan

tili- ja muut selvitykset hallitukselle.

12.

Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja

palvelusuhteen ehdot.

13.

Edustaa yhdistystä.

14.

Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN:

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän:

1.

on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

2.

on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa

vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi

yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta

huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Ennen erottamista jäsenelle tulee

antaa tilaisuus selvityksen antamiseen. Hän, joka on erotettu, voi valittaa jallituksen

päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14. päivän

kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi

yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tekemä

erottamispäätös astuu voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua

hallituksen tekemän päätöksen. Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen

kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä

hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

KUNNIAJÄSENYYS:

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen

puheenjohtaja on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Lisäksi yhdistys voi

kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen

hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous

hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS:

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen

muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta

tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se

ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta

jäsenten vahingoksi, vaan saavutetun jäsenoikeudet säilyvät.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN:

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa

vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään

päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä miten yhdistyksen varojen ja

sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen tultua

puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi

yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen purkautumisessa on

hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja

rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ:

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin

Säännöt
© Haapajärven Invalidit Ry - Tekninen toteutus LOGODIILI
Haapajärven Invalidit Ry

Käsitelty liittovaltuuston

kokouksessa 20–21.11.2015.

Hyväksytty Patentti- ja

rekisterihallituksessa

17.12.2015.

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA:

Yhdistyksen nimi on Haapajärven Invalidit ry

ja sen kotipaikka on Haapajärvi. Yhdistyksen

toiminta-alueena on Haapajärvi.

TOIMINNAN TARKOITUS:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten

ihmisten mahdollisuuksia toimia

yhteiskunnan yhdenvertaisina ja

täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän

oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää

heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n

jäsenyhdistyksenä.

TOIMINTAMUODOT:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.

Neuvoo ja opastaa jäsenistöä

vammaisuutta koskevissa asioissa sekä

edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia

mahdollisuuksia yhteiskunnassa

oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen

keinoin omalla toiminta-alueellaan.

2.

Edistää jäsenten

osallistumismahdollisuuksia elämän

kaikilla osa-alueilla.

3.

Edistää jäsentensä toimintakyvyn

ylläpitämistä sekä kuntoutusta.

4.

Järjestää juhla., tiedotus., sekä muista

vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa

vammaisten henkilöiden asiaa

käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta,

sekä muuta alan materiaalia.

5.

Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys-

ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee

jäsenistöä osallistumaan erilaisiin

koulutustilaisuuksiin ja järjestää

vertaistukitoimintaa.

6.

Edistää urheiluseurana jäsentensä

liikuntamahdollisuuksia järjestämällä

harrasteliikunta- ja

kilpaurheilutoimintaa.

7.

Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan

jäseniä ja heidän perheitään

taloudellisen tai muun tuen avulla.

8.

Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä

toimikuntia ja alaosastoja.

9.

Toimii yhteistyössä vammaisten asioita

ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen

sekä muiden yhteiskumppaneiden

kanssa.

10.

Hankkii varoja toimintaansa varten

varainkeräyksillä, arpajaisilla

vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia

ja testamentteja sekä harjoittamalla

majoitus-, matkailu- ja

ravitsemistoimintaa, vammaisten

henkilöiden apuvälineiden myyntiä,

huoltoa ja valmistusta sekä tuottamalla

vammaisten tarvitsemia palveluja,

julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä

hankkimalla ja omistamalla toimintaansa

varten tarpeellisia arvopapereita ja

kiinteistöjä.

JÄSENET:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan

hyväksyä fyysisesti vammainen tai

toimintaesteinen henkilö, hänen

perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja

säännöt. Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä

varsinaisella jäsenellä on yksi ääni

yhdistyksen kokouksessa.

Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja

puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisena jäsenenä voi kuulua ainoastaan

yhteen Invalidiliiton paikalliseen

jäsenyhdistykseen. Vaihtaessaan paikallista

jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota

nykyisestä yhdistyksestään.

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole

äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa,

voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity

yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen

yhteisö, joka haluaa tukea edistää

yhdistyksen toimintaa. Jäseneksi

hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET:

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat

kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun

loppuun mennessä, ja syyskokous, joka on

pidettävä marraskuun loppuun mennessä

hallituksen tarkemmin määräämänä

ajankohtana. Yhdistyksen kokoukseen

voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä

myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai

muun teknisen apuvälineen avulla

kokouksen aikana.

Etäosallistumismahdollisuudesta ja

etäosallistumisen tavasta on mainittava

kokouskutsussa. Hallitus kutsuu koolle

yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se

katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään

1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä

sitä, ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti

vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on

päättänyt ylimääräisen kokouksen

pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle

kuukauden kuluessa vaatimuksen

esittämisestä lukien. Kutsu kevät- ja

syyskokoukseen sekä ylimääräiseen

kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi

vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää

julkaisemalla kutsu syyskokouksen

päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava

huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokouksen päätökseksi tulee

asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut

yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa

tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan ratkaisee

asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja

vaaleissa arpa. Yhdistyksen varsinaiset

kokouksetAsia, joka halutaan saattaa

yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen

käsiteltäväksi, on esitettäväyhdistyksen

hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen

kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:

1.

Hallituksen laatima yhdistyksen

vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä

vuodelta, sekä tilin- tai

toiminnantarkastajien lausunto.

2.

Päätetään tilinpäätöksen

vahvistamisesta.

3.

Päätetään vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle sekä muille

vastuuvelvollisille edelliseltä

kalenterivuodelta.

4.

Päätetään muista kokoukselle

sääntömääräisessä ajassa esitetyistä

asioista.

5.

Valitaan tarvittaessa yhdistyksen

ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

6.

Käsitellään muut asiat, jotka kokous

toteaa kiireelliseksi ¾ annetuista äänistä

huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n

määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:

1.

Päätetään hallituksen esittämän

toimintasuunnitelman ja talousarvion

hyväksymisestä seuraavalle

kalenterivuodelle.

2.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja kahdeksi kalenteri

vuodeksi vuorovuosin. Puheenjohtajan

on saatava vähintään puolet annetuista,

hyväksytyistä äänistä.

3.

Päätetään hallituksen jäsenten

lukumäärästä.

4.

Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle

kalenteri-vuodelle.

5.

Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista

tilin- ja toiminnantarkastajaa sekä yksi tai

kaksi (1-2) varatilin- tai

toiminnantarkastajaa seuraavalle

kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi

toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos

tilintarkastajaksi valitaan

tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa

ei tarvitse valita.

6.

Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

7.

Vahvistetaan varsinaisen ja

kannattajajäsenten jäsenmaksun

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

8.

Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen

julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä,

yhdistyksen jäsenkirjeessä tai muussa

yhdistyksen toimialueen lehdessä.

9.

Päätetään muista kokoukselle

sääntömääräisessä ajassa esitetyistä

asioista.Käsitellään muut asiat, jotka

kokous toteaa kiireellisiksi ¾

määräenemmistöllä annetuista äänistä

huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n

määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS:

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10

jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi

kestää yhden kalenterivuoden. Yli puolet

hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti

vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat

erovuorossa eri vuosina.

Varanpuheenjohtajan toimikausi on

voimaantulon jälkeen ensin yksi

kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi

kalenterivuotta. Jos hallituksen jäsen eroaa

tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi

estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä

ennen kuin hänen toimikautensa on

päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä

olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen

kokouksessa uusi jäsen. Hallitus on

päätösvaltainen, kun vähintään puolet

hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle,

jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista

sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei

vaatimusta noudata, kenellä tahansa

hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa

kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee

asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut

yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa

tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten

mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä

puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT:

1.

Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-

ajatuksen mukaisesti.

2.

Toimia huolellisesti yhdistyksen

tarkoituksen toteuttamiseksi

3.

Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten

päätökset.

4.

Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta

ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen

rahavarojen käytöstä ottaen huomioon

sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen

kokousten ohjeet ja päätökset.

5.

Huolehtia siitä, että yhdistyksen

kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito

luotettavalla tavalla järjestetty.

6.

Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja

vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai

toiminnantarkastajille viimeistään

kuukautta ennen kevätkokousta.

7.

Laatia syyskokouksella

toimintasuunnitelma ja talousarvio

seuraavaa kalenterivuotta varten.

8.

Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja

ylimääräiset kokoukset sekä valmistella

ja antaa lausunnot niissä esitettävistä

asioista.

9.

Hyväksyä jäsenet.

10.

Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa

on käytävä ilmi jäsenentäydellinen

nimisyntymäaikakotipaikka ja postiosoite

sekä ulkomaalaisesta kansalaisuus

11.

Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä

valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen

kokousten sekä hallituksen asettamat

toimikunnat hoitavat huolellisesti

tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili-

ja muut selvitykset hallitukselle.

12.

Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi

katsomansa toimihenkilöt, määrätä

heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen

ehdot.

13.

Edustaa yhdistystä.

14.

Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden

jäsen yhdistys on.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA

EROTTAMINEN:

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla

siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla

eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa

pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus

voi erottaa jäsenen, jos hän:

1.

on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,

joihin hän on yhdistykseen liittyessään

sitoutunut.

2.

on aiheuttanut toiminnallaan

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai

toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi

yhdistyksestä jos hän on jättänyt

erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta muistutuksesta huolimatta

kyseisen kalenterivuoden loppuun

mennessä. Ennen erottamista jäsenelle

tulee antaa tilaisuus selvityksen

antamiseen. Hän, joka on erotettu, voi

valittaa jallituksen päätöksestä

kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle.

Valitus on jätettävä hallitukselle 14.

päivän kuluessa siitä, kun erotettu on

saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus

tulee käsiteltäväksi yhdistyksen

kokouksessa, on asiasta mainittava

kokouskutsussa. Hallituksen tekemä

erottamispäätös astuu voimaan

valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen

kokouksen vahvistettua hallituksen

tekemän päätöksen. Yhdistyksen nimen

kirjoittaminenYhdistyksen nimen

kirjoittavat puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja yhdessä tai

jompikumpi heistä yhdessä hallituksen

nimeämän henkilön kanssa.

KUNNIAJÄSENYYS:

Yhdistys voi kutsua

kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka

yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on

ansiokkaalla tavalla työskennellyt

yhdistyksen hyväksi. Lisäksi yhdistys voi

kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka

ansiokkaalla tavalla on työskennellyt

yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajan

ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää

yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei

ole jäsenmaksuvelvoitetta.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS:

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että

asiasta on mainittu kokouskutsussa ja

sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa

hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön

annetuista äänistä. Sääntömuutos on

alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen

hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan

yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Näillä

säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta

jäsenten vahingoksi, vaan saavutetun

jäsenoikeudet säilyvät.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN:

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta

on mainittu kokouskutsussa ja purkamista

kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen

kokouksessa annetuista äänistä. Siinä

kokouksessa, jossa tehdään päätös

yhdistyksen purkautumisesta, on myös

päätettävä miten yhdistyksen varojen ja

sitoumusten kanssa menetellään ja kenen

huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen

tultua puretuksi käytetään yhdistyksen

jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien

edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä

kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisessa on hallituksen

puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä

purkautumisilmoitus Patentti- ja

rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n

hallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ:

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se

merkitään yhdistysrekisteriin

Säännöt